Klantenservice

Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden lezen. Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen per mail (24/7): info@heelnatuurlijk.nl of per telefoon (tijdens kantooruren): +31( 0)850041393

. N.B.: Door de drukte kunnen wij de telefoon momenteel niet direct opnemen. U kunt een voicemail bericht achterlaten als u teruggebeld wilt worden of uw vraag per mail aan ons stellen.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Natuurlijkehaarverf.nl en op iedere tussen Natuurlijkehaarverf.nl en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Natuurlijkehaarverf.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Natuurlijkehaarverf.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de koper of gebruiker zijn niet van toepassing, verwijzing door afnemer naar eigen algemene of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door Natuurlijkehaarverf.nl van de hand gewezen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Natuurlijkehaarverf.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Natuurlijkehaarverf.nl erkend.
1.5 Natuurlijkehaarverf.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering geschiedt niet franco, extra kosten voor verzending met verhoogde aansprakelijkheid (verzekerd) snelgoed-, expres- of rembourszendingen worden steeds in rekening gebracht. 
2.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor late levering. Zie 11.2
2.4 Aan de leveringsplicht van Natuurlijkehaarverf.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Natuurlijkehaarverf.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. 
2.5 Verzending vindt steeds plaats op verzoek van en voor risico van de koper c.q. afnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, met uitzondering van de volgende situaties: stijgingen van materiaalkosten, wettelijke maatregelen (lonen, sociale lasten, belastingen e.d.) en koersfluctuaties.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW, vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend.

4. Betalen
4.1 Betalen geschiedt via onze betaalprovider Buckaroo. U heeft verschillende betaalopties om uit te kiezen.
4.2 Ten tijde van het plaatsen van de bestelling vangt een betalingstermijn van 8 dagen aan. Mocht het bedrag van de bestelling c.q. de factuur tegen het verstrijken van de termijn niet voltooid zijn, dan wordt de bestelling geannuleerd. 
4.3 Alle kosten, zowel in als buiten rechte die Natuurlijkehaarverf.nl moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen door de afnemer, zijn voor de rekening van de afnemer. Hieronder vallen ook de kosten van rechtsbijstand van Natuurlijkehaarverf.nl.
4.4 De buitengerechtelijke incassokosten van Natuurlijkehaarverf.nl worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering, een en ander met een minimum van €100,-.

 

5. Zichttermijn/herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Natuurlijkehaarverf.nl. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Natuurlijkehaarverf.nl zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Natuurlijkehaarverf.nl binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

5.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
- dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
- producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
- verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u zich aanmeldt op de website bij Natuurlijkehaarverf.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Natuurlijkehaarverf.nl. Natuurlijkehaarverf.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 Natuurlijkehaarverf.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 Natuurlijkehaarverf.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

7. Garantie
7.1 Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Natuurlijkehaarverf.nl garandeert dat de zaken voldoen aan alle noodzakelijke keuringen en dat de zaken ook regelmatig worden gekeurd.
7.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel verstrekte adviezen.
7.4 Indien een product toch ondeugdelijk/defect blijkt of van mindere kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer recht op vervanging, tenzij wij er voor kiezen om het aankoopbedrag te retourneren na retourzending van de betrokken artikelen.
7.5 Elke garantieverplichting vervalt wanneer afnemer het verrichte of geleverde:
a) wijzigt of laat wijzigen
b) voor andere dan de beoogde doeleinden gebruikt

 

8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Natuurlijkehaarverf.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Natuurlijkehaarverf.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Natuurlijkehaarverf.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Natuurlijkehaarverf.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Natuurlijkehaarverf.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Natuurlijkehaarverf.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Natuurlijkehaarverf.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Natuurlijkehaarverf.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

11. Overmacht
11.1 Natuurlijkehaarverf.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Natuurlijkehaarverf.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Natuurlijkehaarverf.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Natuurlijkehaarverf.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Natuurlijkehaarverf.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden dit bedrag te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

12. Aansprakelijkheid
12.1 Natuurlijkehaarverf.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12.2 Er bestaat een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd- of niet meer correct is. Natuurlijkehaarverf.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.
12.3 Natuurlijkehaarverf.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige afbeeldingen op haar website. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Natuurlijkehaarverf.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
12.4 De afnemer vrijwaart Natuurlijkehaarverf.nl voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de (uitvoering van) overeenkomst met de afnemer.

 

12. Verplichtingen afnemer
12.1 Afnemer is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die wij treffen en waarvoor wij telkens tijdig van tevoren afnemer zullen inlichten. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op handhaving van bepaalde prijzen e.d. Wat betreft het laatste zij opgemerkt dat het hier gaat om de prijzen zoals door ons vastgesteld in de prijscourant voor verkopen aan de detailhandel en consument. De prijs mag nimmer met een prijs beneden de prijs van het product bij Natuurlijkehaarverf.nl aangeboden worden.
12.2 Afnemer is verplicht de door ons in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daarvan.
12.3 Van afnemer wordt verwacht dat hij de producten onmiddellijk na in het in ontvangst nemen opslaat in een geschikt (droog) magazijn c.q. opslag of een andere geschikte ruimte voor dit doeleinde.
12.4 Afnemer verplicht zich onze artikelen nimmer te verstrekken als toegift en nimmer onze artikelen tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden.

 

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Natuurlijkehaarverf.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij  Natuurlijkehaarverf.nl zolang de afnemer de vorderingen van Natuurlijkehaarverf.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Natuurlijkehaarverf.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door Natuurlijkehaarverf.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, totdat de afnemer aan zijn betalings- en overige plichten jegens Natuurlijkehaarverf.nl heeft voldaan.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Natuurlijkehaarverf.nl of een door Natuurlijkehaarverf.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Natuurlijkehaarverf.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Natuurlijkehaarverf.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, of zich een andere omstandigheid als in artikel 13 lid 1 voordoet, zullen wij gerechtigd zijn de geleverde zaken, waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer derden die de zaak voor afnemer houden terug te (doen) nemen.

 

14. Compensatie
14.1 De door Natuurlijkehaarverf.nl afgegeven facturen mogen door de koper niet worden gecompenseerd c.q. verrekend met de door koper aan Natuurlijkehaarverf.nl afgegeven facturen.

 

15. Bankgarantie
15.1 Indien door gewenst en bij grotere orders is Natuurlijkehaarverf.nl gerechtigd een bankgarantie aan de koper te vragen.

 

16. Advertentievergoedingen
16.1 Eventueel door afnemers geplaatste advertenties komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien Natuurlijkehaarverf.nl vooraf en per keer akkoord is gegaan met het plaatsen van de advertentie, met de tekst, afmeting en de totaalprijs. Een bewijsnummer en (kopie)factuur dienen steeds te worden overlegd.

 

17. Annulering
17.1 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de afnemer:
a) surseance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b) enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door ons eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
c) een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d) het beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
17.2 Bij beëindigen als voren bedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of wettelijke rente.
17.3 Wanneer de overeenkomst door de koper wordt geannuleerd, zijn de daaruit voortvloeiende door Natuurlijkehaarverf.nl gemaakte kosten voor rekening van de koper. Indien Natuurlijkehaarverf.nl echter de overeenkomst annuleert zijn wij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

 

18. Copyright
18.1 Op de website van Natuurlijkehaarverf.nl geldt copyright. Dit houdt in dat niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de website zonder schriftelijke toestemming van Natuurlijkehaarverf.nl mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins. Aanvragen van toestemming kunt u richten aan Info@Natuurlijkehaarverf.nl
18.2 Sommige verwijzingen in de website van Natuurlijkehaarverf.nl voeren naar informatiebronnen die door derden worden beheerd en onderhouden. Hierover heeft Natuurlijkehaarverf.nl geen controle en zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op websites en servers van derden.

 

19. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
19.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Natuurlijkehaarverf.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Natuurlijkehaarverf.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.